Allmänna resevillkor

Signaturresor AB

Resevillkor för paketresor

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkoren för paketresor som följer och är en del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014.

Särskilda resevillkor anges i kursiv text och är för specifika för Researrangörens utbud. Om resevillkoren är motstridiga gäller alltid de allmänna resevillkoren i första hand om inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

1 AVTAL

1.1

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av tredje part på uppdrag av arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar de mot resenären på samma sätt som arrangören.

 

1.1.1

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste göras av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att ge arrangören korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

 

1.1.2

Är resenären under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

 

1.1.3

I avtalet ingår också information om det aktuella researrangemanget inklusive ”viktigt att veta” som finns på www.signaturresor.se

 

1.2

Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som är en del av avtalet.

1.3

Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.1

Endast om anslutningsresa eller specialarrangemang finns på samma resebevis ingår dessa i paketresan.

 

 

1.4

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5

Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6

Önskemål garanteras inte.

1.7

Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

1.8

Vid bokning av Vuxenhotell med åldersgräns är kunden ansvarig för att barn under angiven minimiålder inte får bokas in på hotellet. Personer under den angivna åldern får inte checka in på ett vuxenhotell.

 

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av reseavtalet.

Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan resor med charter- och reguljärflyg, olika flygbolag och/eller biljettyp.

2.2

Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

Fullgjord betalning skall kunna styrkas före avresan. Vid beställning av resa mindre än 40 dagar före avresan skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.3

Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Betalningsvillkor vid bokning:

Anmälningsavgiften är 25 % av det totala priset för boende samt övriga tillval som väljs till på boendet.

Flygbiljetten debiteras till 100 % på bokningsdagen.

Tillval som hyrbil, utflykter och transfer osv. kan komma att debiteras till 100 % på bokningsdagen.

Avgiften räknas som en delbetalning av totalpriset för resan men återbetalas ej vid eventuell avbokning när det gjorts en speciell förfrågan (request) till hotell. Bokas endast flyg betalas hela kostnaden direkt för att bokningen skall kunna konfirmeras.

2.4

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.5

Avbokningsförsäkring:

Önskar resenären avbokningsförsäkring skall detta bokas vid beställning av resan. Avgiften för avbokningsförsäkring erläggs samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning. Avbokningsförsäkringen börjar gälla direkt efter att avtal ingåtts och kan inte tas bort när anmälningsavgiften är betald. Försäkringen kostar 6 % av bokningens totala pris oavsett resmål och reslängd. Närmare information om villkoren och fördelarna med försäkringen finns att få på www.signaturresor.se.

 

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: (För resor med reguljärflyg och Endast hotell, se punkt 3.1.6 och 3.1.7)

3.1.1

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2

Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av det totala priset för bokningen, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3

Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 80 % av det totala priset för bokningen, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4

Sker avbeställningen 8 dagar före avresan fram till utebliven ankomst, ska resenären betala det totala priset för bokningen.

3.1.5

Vid fastställande av resans pris ska priset som resenär betalat för eventuell av- och ombokningsförsäkring inte inräknas.

3.1.6

Paketresor - och flygresor med reguljärt flyg är till viss del inte återbetalningsbara. Skatter och avgifter återbetalas aldrig. Vissa hotell, rundturer och andra arrangemang kan medge återbetalning, andra inte.

De flesta flygbiljetter är inte ombokningsbara och återbetalas inte. Regler för ändring och avbokning är beroende av flygbolag och biljett-typ och hittas på respektive flygbolags hemsida. I de fall där en ombokning är möjlig tar Signaturresor ut en ombokningsavgift (ca 350 SEK per person) utöver den som anges av flygbolaget. Ombokning är alltid i mån av plats och ytterligare kostnader kan tillkomma vid ev. uppgradering eller skattejusteringar. 

Bagage: Observera att en del flygbiljetter inte innefattar incheckat bagage. Detta framgår av informationen under "Information om bagage". Vänligen kontrollera flygbolagets egna regler för incheckat bagage, extra-/specialbagage samt övervikt. Kostnader för bagage fastställs av respektive flygbolag. Observera att incheckat bagage, extra-/specialbagage måste förbokas direkt hos flygbolaget i god tid innan avresa. 

3.1.7

För Endast hotell gäller följande: Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 300: -/person. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar innan avresan, skall kostnad motsvarande en hotellnatt erläggas. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar innan avresan, skall kostnad motsvarande två hotellnätter erläggas. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 24 timmar före avresan, skall kostnad motsvarande tre hotellnätter erläggas. Sker avbeställningen med mindre än 24 timmar till avresan skall resenären erlägga hela hotellkostnaden.

3.2

Resenär som har träffat avtal om avbokningsförsäkring har rätt att avbeställa resan, enligt 3.2.1 – 3.2.5. Vid fastställande av resans pris ska priset som resenär betalat för avbokningsförsäkringen inte inräknas. Om du bokat gemensam inkvartering med någon som avbokar sin resa och som inte har avbokningsförsäkring, måste du räkna med att betala ett rumstillägg för att bo kvar på bokad inkvartering. Tillägget för att bo ensam på lägenhet/rum varierar från hotell till hotell.

3.2.1

Resenär som har avbokningsförsäkring får avbeställa resan i fall som anges i punkt 3.2.2–3.2.4 utan annan kostnad än expeditionsavgiften som är 200: - per person.

3.2.2

Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3

Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.4 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.4

Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med intyg från tredje part.

3.3

Avbeställning skall ske på det sätt som anges i resehandlingen eller på signaturresor.se  Avbeställning skall ske omgående till arrangören eller den resebyrå som bokat resan om inte annat meddelats. Efter kontorstid maila omgående till: [email protected]

3.4

Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning när betalning gjorts med kort går tillbaka till samma kort som använts vid betalningen, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären Har resenären tecknat avbokningsförsäkring ska godkända intyg kommit arrangören tillhanda innan återbetalning kan ske.

3.5

För resor som sker med charterflyg återbetalas kostnad för tilläggsarrangemang (t.ex. utfärder, golfpaket el. dyl.), som bokats genom arrangören av resan och som sammanhänger med resan, enbart om avbeställning sker senast 14 dagar före avresan. I de fall resenär tecknat avbokningsförsäkring återbetalas denna kostnad fram till avresan.

 

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1

Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

4.2

Om avtalet ändras av resenären t.ex. genom ändrad avreseort, ändrad avresedag eller ändrad reslängd räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande pris. För resenärer som tecknat avbokningsförsäkring gäller försäkringsvillkoren.

4.3

Vid ändring av felstavat namn utgår en administrativ kostnad på 300: - per person. För reguljära flyg är administrativa kostnaden 300: - per person samt kostnad från flygbolaget som varierar mellan olika bolag. Det är inte alla flygbolag som tillåter ändring av namn och de flesta flygbiljetter är inte omboknings- eller ändrings-bara.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLATA AVTALET

5.1

Resenären har rätt att överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan om. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta ändring av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.3

Avgiften vid överlåtelse är normalt 500: - per person. Flygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta. När det tillåts av reguljärflygbolagen förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1

Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2

Ändring av priset

6.2.1

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

 

 

6.2.2

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3

Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4

Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.2.5

För resor med reguljärflyg gäller prisgarantin efter det att slutbetalning erlagts. Om arrangörens kostnader för resan skulle gå ner före avresan, kan resenären inte kräva pengar tillbaka.

6.3

Tidtabellsändringar

Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4

Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1

Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2

Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

 

6.5

Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3

Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6

Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1

I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.6.4

De minimiantal (bindande reseavtal) som gäller för våra charterresor är följande:

Arrangören äger rätt att ställa in resan om inte minst 15% av charterresorna till samma destination är bokade senast 6 månader innan avresa eller 40 % senast 3 månader innan avresa. Resenären ska snarast skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt ovan ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande till resenären sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 14 dagar före avresan.

6.7

Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1

Uteblivna prestationer

7.1.1

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3

Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2

Andra fel och brister

7.2.1

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led

7.2.4

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3

Skadeståndets omfattning

7.3.1

Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1

Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. Vissa hotell kräver att felet påtalas direkt på plats för att kunna åtgärdas omgående och accepterar ej att påtalande sker efter avresa. Skriftlig reklamation ska inlämnas till oss inom 2 månader efter hemkomsten.

8.2

Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

8.3

Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1

Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.

9.1.1

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

Resenärer som av någon anledning helt eller delvis inte utnyttjar bokad resa eller inte infinner sig i tid för flygets avgång bryter sitt reseavtal. Någon återbetalning av outnyttjad resa sker ej.

9.2

Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3

Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3

Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4

Avvikande från arrangemanget

9.4.1

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

 

10 TVISTLÖSNING

10.1

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

Viktigt att veta om resegarantin

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller av någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t ex hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda personer som är knutna till varandra. Resegaranti skall finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag. Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketreseliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, d v s resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t ex på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett på flyget är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på 08-700 08 00.

 

Förbehåll om ändringar

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Allmänna resevillkor